• Nabór do klas dwujęzycznych trwa do 29 maja 2023

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      jako jedyni  w mieście możemy zaoferować naukę w klasach dwujęzycznych. Od lat szczycimy się wysokim poziomem nauczania języków obcych, o czym świadczą bardzo wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na maturze zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

      Dlatego po raz kolejny uruchamiamy dwa oddziały klas dwujęzycznych.

      UWAGA! Kandydaci do DO OBU KLAS przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 31 maja 2023r o godzinie 16:00.

      Są to: klasa matematyczno-fizyczna oraz klasa społeczno-ekonomiczna.

      Dwujęzyczność w naszej szkole oznaczać będzie dla was naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym (w klasie I będzie to 7 godzin tygodniowo), co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną  i swobodną komunikację.

      Zapoznajcie się proszę z ofertą dla obu klas dwujęzycznych.

       

      KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

      klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

      Przedmioty rozszerzające:

      matematyka, fizyka, język angielski

      Opis klasy:

      I. W klasie pierwszej planujemy rozdział matematyki na dwa przedmioty: Geometrię i Analizę z Algebrą. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie podstawy programowej oraz lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad. W klasie tej planowane jest rozszerzenie podstawy programowej z matematyki tak, aby uczniowie mogli przystąpić z powodzeniem nie tylko do matury rozszerzonej ale również dwujęzycznej.

      II. Na lekcjach matematyki część zadań będziemy rozwiązywali w języku angielskim. Poznamy także specjalistyczne  słownictwo i zwroty. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystamy drukarkę 3D i quizy w języku angielskim.

      III. Na lekcjach fizyki wprowadzone będą elementy języka angielskiego, m.in. w zadaniach, nazwach wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych czy też w treści praw fizycznych. Pojawią się filmy edukacyjne w języku angielskim.

      IV. W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

      Tradycyjnie, klasa będzie realizowała program „Sobotnia Szkoła Matematyczna”, prowadzony przez pracowników naukowych wyższych uczelni (m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Warszawskiej     i Uniwersytetu Warszawskiego).

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z   informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z matematyki, fizyki oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, budownictwo, transport, ekonomia, nanotechnologia, grafika,   matematyka i analiza danych, architektura, mechatronika

      KLASA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

      Klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

      Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

      Przedmioty rozszerzające:

      język angielski, geografia,  matematyka/wos

      do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-prawnej

      Opis klasy:

      I. W klasie o tym profilu nauczanie historii oraz chemii odbywa się równolegle w języku polskim i w języku angielskim. Przy czym lekcje z historii ojczystej są prowadzone wyłącznie w języku polskim. Inne zajęcia prowadzone są głównie w języku ojczystym, ale wzbogaca się je jednak o terminy specjalistyczne w języku angielskim. Język ten wykorzystany jest także do rozwiązywania problemów badawczych, korzystania z publikacji naukowych oraz stron internetowych. Dzięki uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej uczeń zdobywa jednocześnie wiedzę z danego przedmiotu oraz zdecydowanie wzbogaca swoją znajomość języka angielskiego.

      II. Podczas zajęć z matematyki nauczanej w systemie dwujęzycznym będzie wprowadzane słownictwo i zwroty matematyczne w języku angielskim. Materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Da to możliwość solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego, jednocześnie umożliwiając opanowanie bogatego zasobu słownictwa z języka obcego, a chętnym zdawanie matury dwujęzycznej z matematyki.

      III. . W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z geografii, matematyki lub WOS (do wyboru) oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia, studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim

     • Często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      oto odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych. Jeśli Jeszcze chcielibyście o coś zapytać to piszcie na profil szkoły na Facebooku.

      Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej?

      Pod uwagą brany jest wynik rekrutacji do szkoły zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji do wszystkich klas, czyli punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za świadectwo ukończenia szkoły i ewentualne sukcesy ORAZ wynik testu kompetencji językowych.

      Co się stanie jeśli nie dostanę się do klasy dwujęzycznej?

      Uczniowie, którzy nie dostaną się do klasy dwujęzycznej, zostaną uwzględnieni przy rekrutacji do klasy drugiego lub trzeciego wyboru.

      Na jakim poziomie i z jakim podręcznikiem będą pracowały klasy dwujęzyczne?

      Poziom klas dwujęzycznych będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Wyboru podręcznika dokonują co roku we wrześniu nauczyciele angielskiego.

      Chcę iść do klasy dwujęzycznej, ale martwię się, że nie poradzę sobie, jeśli nauczyciele będą mówić cały czas po angielsku np. na lekcjach z chemii czy matematyki.

      Nauczyciele nie będą mówić cały czas po angielsku. Na lekcji przede wszystkim zdobywamy wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danego przedmiotu. Nauka przedmiotów w języku angielskim będzie elementem dodatkowym, wzbogacającym naukę.

      Poza tym uczniowie będą przyswajali sobie słownictwo specjalistyczne na zajęciach języka angielskiego.

      Na czym polega matura dwujęzyczna?

      Absolwent liceum dwujęzycznego obowiązkowo zdaje maturę z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM (część pisemną i ustną).  

      Każdy uczeń klasy dwujęzycznej MOŻE, ALE NIE MUSI, zdawać biologię, chemię, fizykę, geografię, historię lub matematykę w języku obcym, jeżeli przedmiot ten był nauczany dwujęzycznie w klasie, do której uczęszczał.

      Dzięki zdawaniu matury dwujęzycznej, uczniowie otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe wg przelicznika danej uczelni. Jest on korzystniejszy niż przelicznik dotyczący matury rozszerzone.

      Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

      R = D x 4/3

      R – wynik matury rozszerzonej

      D – wynik matury dwujęzycznej

      Oznacza to, że uzyskanie 75% punktów na maturze dwujęzycznej z j. angielskiego daje 100% punktów przy rekrutacji na studia.

     • Test kompetencji z j. angielskiego do klas dwujęzycznych

     • W tym roku po raz kolejny prowadzimy nabór do klas dwujęzycznych. Będą to klasy o profilu: matematyczno-fizycznym (oddział IV) oraz społeczno-ekonomicznym (oddział V).

      Kandydaci do  tych klas muszą napisać test kompetencji z j. angielskiego dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.  

       

      1. Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się tylko z części pisemnej i trwa 60 minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Punktowy próg zaliczający test zostanie ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

       2. Test kompetencji będzie miał tylko formę pisemną i będzie składać się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,  zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. nagłówki, zdania wycięte z tekstu). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:  zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo jako uzupełnienie zdania, zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego zdania (transformacja), tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, gramatykalizacja i słowotwórstwo. W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

       3. Osoby posiadające orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek je przynieść na egzamin. Tylko na tej podstawie odpowiedzi ucznia w zadaniach otwartych będą oceniane zgodnie z zaleceniami poradni.

      4. Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat FIRST lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

      5. Sprawdzian odbędzie się stacjonarnie  w budynku I LO w auli szkolnej w terminie: 

                                                        31 maja 2023r. o godz. 16.00 *

       

      UWAGA!

      Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci do Oddziału IV (klasa matematyczno-fizyczna) i do Oddziału V (klasa społeczno-ekonomiczna).

       

      * Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji w tym terminie, na początku czerwca zostanie ustalony termin dodatkowy.

       

      Kandydaci wchodzą do szkoły minimum 20 minut wcześniej, a maksymalnie 30 minut przed sprawdzianem. Komisja wprowadza kandydatów do auli 15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu.

      Kandydat posiada ze sobą i okazuje komisji:

      aktualny i własny dokument tożsamości (umożliwiający potwierdzenie tożsamości ucznia)

      - orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii (jeśli takie posiada)

      - własny długopis w kolorze czarnym

      Zabrania się wnoszenia na teren sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy zbędnych np. książek, maskotek. Ujawnienie urządzeń elektronicznych oznacza unieważnienie sprawdzianu danego kandydata.

     • I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Piłce Siatkowej Chłopców

     • 26 kwietnia w sali gimnastycznej II LO odbyły się Mistrzostwa Miasta w Piłce Siatkowej Chłopców. Podopieczni trenera Ireneusza Dobkowskiego zajęli I miejsce pokonując wszystkie drużyny bez straty seta.

      Skład drużyny: kpt. Krzysztof Szałkowski,

      Bartosz Janczewski, Jakub Trawiński, Jerzy Równy, Mateusz Krystowczyk, Michał Dębek, Jan Dardziński, Maksymilian Dobrzycki , Kacper Duda, Jakub Mikołajczyk, Igor Podstolski, Benedykt Jankiewicz.

      Gratulacje!

     • Sukces naszych koszykarzy w Mistrzostwach Miasta Łomża w koszykówce chłopców

     • 26 kwietnia 2023 uczniowie naszej szkoły rozegrali finały o Mistrzostwo Miasta Łomża w koszykówce chłopców szkół średnich. W pierwszym meczu wygraliśmy z "Ekonomik" i w finale zmierzyliśmy się z 2 LO. Niestety po bardzo emocjonującym meczu pełnym zwrotów akcji przegraliśmy i ostatecznie zajęliśmy II miejsce.

      Skład zespołu :

      Jakub Malinowski

      Jakub Górski

      Jan Kozłowski

      Bartosz Korwek

      Jakub Szymanowski

      Mateusz Dembek

      Jakub Kuczyński

      Mikołaj Just

      Mateusz Miściwujewski

      Dawid Brzeziński

      Jakub Gacki

      Gratulujemy naszej drużynie i trenerowi panu.prof. Michałowi Bielickiemu

     • Zakończenie roku szkolnego klas 4

     • 27 kwietnia 2023 w Auli podczas uroczystości zakończenia roku pożegnaliśmy uczniów klas 4, którzy od tej chwili są już abiturientami I LO. To było zdecydowanie ich święto - dzień podsumowania ich czteroletniej nauki w naszej szkole, dzień wspomnień, podziękowań i wyróżnień.

      Do bohaterów uroczystości i ich rodziców zwrócił się pan dyrektor Jerzy Łuba oraz wieloletni dyrektor i nauczyciel naszej szkoły pan Zygmunt Zdanowicz.

      Tradycyjnie tego dnia nasi uczniowie odebrali nagrody „ZA PILNOŚĆ” , podziękowania za działalność na rzecz szkoły oraz za reprezentowanie ILO w zawodach i turniejach sportowych.

      Wszyscy uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły i mogą być z siebie dumni.

      Gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom i życzymy powodzenia na maturze!

      /zdjęcia Michał Zaborszczyk z kl. 3a/

       

     • Dzień Otwarty w I LO

     • Dzisiaj naszą szkołę odwiedzili uczniowie klas ósmych i ich rodzice. Nie zabrakło wśród nich naszych absolwentów, którzy towarzyszyli swoim dzieciom myślącym o wyborze naszej szkoły.Po wysłuchaniu prezentacji w Auli przygotowanej przez Samorząd Uczniowski oraz po wystąpieniu pana dyrektora Jerzego Łuby, zgromadzeni w Auli obejrzeli przedstawienie teatru Maskarnia „W matni”. Następnie nasi goście odwiedzili stoiska poszczególnych profili i zwiedzali szkołę. Mamy nadzieje, że z wieloma z ósmoklasistów zobaczymy się we wrześniu.

       

      zdjęcia: Michał Zaborszczyk (3a)

     • Film promujący naszą szkołę

     •  

      Zapraszamy do obejrzenia Filmu promującego naszą szkołę

      Serdeczne podziękowania dla uczniów z klasy 1d i klasy 2c za jego przygotowanie oraz pani prof. Katarzynie Lipskiej

      A oto twórcy filmu:

      Operatorzy

      Patryk Młodzianowski, Cezary Zaremba, Otylia Boroń, Iza Czerwińska (2c)

      Montaż

      Patryk Młodzianowski (2c)

      Muzyka

      Youth Hotel – wave catchin’ w składzie: Patryk Młodzianowski (2c), Bartek Siwek (3c), Michał Zaborszczyk (3a)

      Nagrania z drona

      Michał Borkowski (1d)

       

     • Tytuł finalisty OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2023

     • Serdeczne gratulacje dla ucznia naszej szkoły JANA SANIEWSKIEGO (4f), który uzyskał tytuł finalisty OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2023, która odbyła się w Pelpinie! Janek przygotowywał się pod okiem ks. Grzegorza Pędzicha. 

     • Sukces naszych uczniów w Konkursie Matematycznym "Piórko"

     • 14 kwietnia 2023 roku w Ostrołęce odbył się XVI Międzyszkolny Turniej Matematyczny „Piórko”. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje klas pierwszych szkół średnich z Ostrołęki, Przasnysza, Makowa oraz wyłonieni po eliminacjach szkolnych uczniowie naszej szkoły: Marcin Białczak (kl.1A), Michał Dębek (kl.1D) i Stanisław Wiszniewski (kl.1F). Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w rywalizacji drużynowej i otrzymali Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

      W klasyfikacji  indywidualnej  konkurs wygrał Stanisław Wiszniewski (kl. 1F), a trzecie miejsce zajął Michał Dębek (kl. 1D).
      Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Casio.
      Gratulujemy!

       

     • Test kompetencji językowych do klas dwujęzycznych

     • W tym roku po raz kolejny prowadzimy nabór do klas dwujęzycznych. Będą to klasy o profilu: matematyczno-fizycznym (oddział IV) oraz społeczno-ekonomicznym (oddział V).

      Kandydaci do  tych klas muszą napisać test kompetencji z j. angielskiego dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.  

       

      1. Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się tylko z części pisemnej i trwa 60 minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Punktowy próg zaliczający test zostanie ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

       2. Test kompetencji będzie miał tylko formę pisemną i będzie składać się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,  zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. nagłówki, zdania wycięte z tekstu). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:  zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo jako uzupełnienie zdania, zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego zdania (transformacja), tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, gramatykalizacja i słowotwórstwo. W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

       3. Osoby posiadające orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek je przynieść na egzamin. Tylko na tej podstawie odpowiedzi ucznia w zadaniach otwartych będą oceniane zgodnie z zaleceniami poradni.

      4. Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat FIRST lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

      5. Sprawdzian odbędzie się stacjonarnie  w budynku I LO w auli szkolnej w terminie: 


                                                        31 maja 2023r. o godz. 16.00 *

       

      UWAGA!

      Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci do Oddziału IV (klasa matematyczno-fizyczna) i do Oddziału V (klasa społeczno-ekonomiczna).

       

      * Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji w tym terminie, na początku czerwca zostanie ustalony termin dodatkowy.

       

      Kandydaci wchodzą do szkoły minimum 20 minut wcześniej, a maksymalnie 30 minut przed sprawdzianem. Komisja wprowadza kandydatów do auli 15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu.

      Kandydat posiada ze sobą i okazuje komisji:

      aktualny i własny dokument tożsamości (umożliwiający potwierdzenie tożsamości ucznia)

      - orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii (jeśli takie posiada)

      - własny długopis w kolorze czarnym

      Zabrania się wnoszenia na teren sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy zbędnych np. książek, maskotek. Ujawnienie urządzeń elektronicznych oznacza unieważnienie sprawdzianu danego kandydata.

     • I Matematyczna Noc Maturzystów

     • W nocy z 15 na 16 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się I  Matematyczna Noc Maturzystów. Ponad 70 czwartoklasistów przybyło do szkoły w sobotę o godz. 18.00. Oficjalny start odbył się w auli szkolnej.  Następnie rozpoczęła się I sesja zajęć, która trwała około 3 godzin.  Grupa rozwiązująca zadania z arkusza rozszerzonego pracowała pod opieką pani prof. Agnieszki Szałkowskiej i pana dyrektora Tomasza Szałkowskiego, natomiast grupa rozwiązująca zadania z arkusza podstawowego – pod opieką pani prof. Elżbiety Kurzyny i pana prof. Mariusza Domańskiego.

      Druga sesja zaczęła się około 23.00 i trwała prawie do 2 w nocy. W tym czasie uczniowie mieli do dyspozycji jeden z dwóch paneli zajęć :

      „Dowody geometryczne” – zakres rozszerzony – prowadził pan dyrektor Tomasz Szałkowski, lub „Pewniaki maturalne” – zakres podstawowy – prowadziła pani prof. Agnieszka Szałkowska.

      W przerwie miedzy sesjami można było pograć w siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, zjeść pizzę lub po  prostu zrelaksować się na kanapie J Przez cały czas dostępny był też kącik „Kawa – herbata – coś słodkiego”.

      Trzecia sesja był już dla najwytrwalszych. Ci rozwiązywali zadania nawet do 6.00 rano. Niektórzy prowadzili nocne rozmowy o życiu, grali w szachy lub na krótko przysnęli.

      Trzecioklasiści – do zobaczenia za rok  ;)

       

      za zdjęcia dziękujemy panu Markowi Maliszewskiemu z 4lomza.pl

       

      Dzień i noc uczą się matematyki do matury w I LO [4lomza.pl]

       

     • Sesja naukowa poświęcona Rafałowi Krajewskiemu

     • W piątek 31 marca 2023 odbyła się w naszej szkole sesja naukowa pod hasłem „Rafał Krajewski – powstańczy minister, architekt, poeta. W 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego” . Sesja związana była z nadaniem pracowni 31 imienia Rafała Krajewskiego – absolwenta naszej szkoły, a przygotowali ją pani prof. Katarzyna Lipska i pan prof. Adam Chojnowski. 

      Zgromadzeni w Auli nauczyciele i uczniowie klas humanistyczno-prawnych wysłuchali wystąpień: pana profesora Adama Dobrońskiego „Powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej” oraz pani profesor Jolanty Sztachelskiej „Echa powstania styczniowego w literaturze”. Wyjątkowym gościem sesji był dr hab. n. med. pan Krzysztof Krajewski-Siuda – potomek stryjecznego brata Rafała Krajewskiego, który w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Historia z bliska widziana, czyli słów kilka o Rafale Krajewskim” przybliżył zebranym sylwetkę swojego przodka.

      Pan Krzysztof Krajewski – Siuda przekazał do zbiorów szkolnych kopię listu pochwalnego, który Rafał Krajewski otrzymał przy ukończeniu męskiego gimnazjum gubernialnego,  jego pierwszy wiersz, który napisał jako 8-latek, a także oryginał tableau z końca XIX wieku, gdzie widnieją członkowie Rządu Narodowego powstania styczniowego. Nasi goście wpisali sie na koniec do Księgi Pamiątkowej. 

       

      Rafał Krajewski urodził się 24 października 1834 roku w Łempicach koło Pułtuska w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Po początkowej edukacji domowej i w szkole podstawowej w Pułtusku ukończył z wyróżnieniem w 1850 roku gimnazjum w Łomży.

      Po odrzuceniu myśli o studiach prawniczych rozpoczął studia architektoniczne w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia ukończył w 1854 roku z wynikiem celującym. Odrzucił carskie stypendium w Petersburgu i rozpoczął pracę architekta w Warszawie.

      W czasie Powstania Styczniowego pełnił funkcję dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym. 10 marca 1864 został aresztowany przez Rosjan i osadzony w Cytadeli Warszawskiej.

      Najbardziej  znanym jego dziełem jest warszawski Ratusz. Wygrał bowiem rozpisany przez władze carskie konkurs na projekt odbudowy ratusza po pożarze w jesieni roku 1863, który zniszczył dotychczasową siedzibę władz. Nigdy jednak Krajewski nie zobaczył realizacji swojego projektu. Ostatnie obliczenia, ostatnie poprawki naniósł Krajewski już w więzieniu. Carskie naczalstwo zleciło mu kontynuowanie prac w celi. Zgodził się na to znając już wyrok śmierci. Został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej razem z Romualdem Trauguttem  5 sierpnia 1864 roku.

      (zdjęcia Amelia Turek kl. 3c)

      Media o naszym wydarzeniu:

      https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=64799

      Sala historyczna w I LO w Łomży nosi imię Rafała Krajewskiego (radio.bialystok.pl)

     • Sukces naszych uczniów w Sztafetowych Biegach Przełajowych

     • 29 marca na boisku szkolnym Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Miasta Szkól Ponadpodstawowych.

      Wyniki rywalizacji w kategorii dziewcząt:

      I miejsce LMS PWSIiP

      II miejsce ILO

      III miejsceZSWiOnr7

      IV miejsce IILO

      V miejsce ZSEiOnr6

      VI miejsce ZSTiOnr4

      Wyniki rywalizacji w kategorii chłopców:

      I miejsce LMS PWSIiP

      II miejsce ILO

      III miejsce ZSEiOnr6

      IV miejsce ZSTiOnr4

      V miejsce ZSWiOnr7

      VI miejsce IILO

      Reprezentacja dziewcząt: Amelka Borusiewicz, Dominika Cekała, Izabela Czerwińska, Amelka Kamola, Amelka Klimaszewska, Monika Marcińczyk, Kasia Głębocka, Justyna Zambrzycka.

      Reprezentacja chłopców: Jerzy Równy, Igor Zalewski, Bartosz Rogiński, Michał Zaremba, Stanisław Wiszniewski, Krzysztof Szałkowski, Antoni Koda, Michał Dębek, Adrian Dobrowolski.

      GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!

     • Światowy Dzień Wody

     • W dniu 27 marca 2023 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Wody w naszej szkole pracownicy PSSE Łomża przeprowadzili prelekcje dla młodzieży.

      W myśl hasła tegorocznych obchodów „Przyspieszenie Zmian - Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie” poruszano m.in. zagadnienia dot. oszczędzania wody, źródeł zanieczyszczeń, wykorzystywania wody oraz dlaczego warto ją pić.

     • Finaliści Olimpiady Losy żołnierza i oręża polskiego

     • Z ogromną satysfakcją przekazuję informację, że czworo naszych uczniów uzyskało tytuł finalisty Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego":Agnieszka Jadczak (kl.2c), Lena Oleksy (kl.3f), Hubert Chrostowski (kl.1d) i Kamil Kossakowski (kl. 3f)

      Opiekunami uczniów są p. Katarzyna Lipska i p. Adam Chojnowski. Gratulacje!

     • Podsumowanie XV KONKURSU MATEMATYCZNEGO Politechniki Białostockiej

     • 18 marca 2023 roku odbył się XV KONKURS MATEMATYCZNY Politechniki Białostockiej

      W kategorii JUNIORÓW po etapem korespondencyjnym, zakwalifikowani zostali Vladyslav Antoniuk i Hubert Chrostowski (klasa 1D, nauczyciele: Agnieszka Szałkowska, Tomasz Szałkowski). W etapie głównym Hubert Chrostowski zdobył wyróżnienie.

      W Kategorii klas drugich

      Nagrody indywidualne zdobyli :

      • Michał Bazydło - Nagroda Główna im. Edwarda Zycha i nagroda I stopnia (klasa 2D, nauczyciel: Piotr Łowicki)

      • Maciej Popielarczyk – nagroda III stopnia (klasa 2F, nauczyciel: Agnieszka Szałkowska)

      Nagrodzone zespoły:

      • Michał Bazydło, Agnieszka Łapińska, Krzysztof Modzelewski – nagroda III stopnia (klasa 2D, nauczyciel: Piotr Łowicki)

      • Damian Głębocki, Szymon Krajewski, Maciej Popielarczyk – wyróżnienie (klasa 2F, nauczyciel: Agnieszka Szałkowska)

      W Kategorii klas trzecich

      Nagrody indywidualne zdobyli :

      • Karolina Nieciecka - nagroda III stopnia (klasa 3D, nauczyciel: Tomasz Szałkowski)

      • Kacper Walczuk - nagroda III stopnia (klasa 3D, nauczyciel: Tomasz Szałkowski)

      Nagrodzony zespół:

      • Karolina Nieciecka, Kacper Walczuk, Paweł Zakrzewski - nagroda III stopnia (klasa 3D, nauczyciel: Tomasz Szałkowski)

      Laureaci w kategoriach Klasy drugie i Klasy trzecie uzyskują prawo do przyjęcia z pominięciem konkursu świadectw na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

     • Wiosenny turniej siatkówki

     • W dniach 22 - 23 marca 2023 odbył się wiosenny turnieju siatkówki więc przedstawiamy wam . Oto jego wyniki:

      miejsce 1: drużyna klas 4

      miejsce 2: drużyna klas 1

      miejsce 3: drużyna klas 3

      miejsce 4: drużyna klas 2

      Po zakończonym meczu o miejsce 1 drużyny czekała niespodzianka w postaci ciasta.

      Gratulujemy wszystkim drużynom.

     • Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne

     • Wczoraj nasi uczniowie odbierali Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne. Wśród nich: Członkowie Koła Miłośników Książki-Amelia Andrychowska, Paulina Krupa, Magdalena Głębocka, Igor Paduch, podopieczni Doroty Przestrzelskiej. Szymon Krajewski, któremu wniosek o Stypendium napisała wychowawczyni, Pani Magdalena Szyszko oraz tancerze Klubu Tanca Akat w Łomży- Izabela Czerwińska, Maja Polkowska, Oskar Żebrowski i Maciej Mieczkowski. Ogromne brawa i gratulacje.

     • Sukces Szymona Głodkowskiego

     • Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 2E, Szymon Głodkowski, został finalistą Olimpiady Biznesowej i znalazł się w gronie 2% uczniów szkół średnich w Polsce, posiadających najlepsze kompetencje, predyspozycje i wiedzę z zakresu biznesu.

      Gratulujemyserdecznie Szymonowi oraz pani Prof. Jolancie Czaplickiej i życzymy dalszych sukcesów

     • Udział w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych

     • 22 marca 2023 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Hubert Chojnowski, Paweł Samluk, Julia Dąbkowska, Bruno Przybylski , Zuzanna Długozima, Kinga Dziemińska, Sebastian Kozikowski oraz Aleksander Perełka reprezentowali naszą szkołę podczas Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łomży.  Poza pokazaniem prezentacji i filmu promocyjnego, odbyli oni wiele rozmów opowiadając o profilach, atmosferze w szkole i wydarzeniach, które odbywają się na jej terenie.

     • Światowy Dzień Poezji

     • Z okazji Światowego Dnia Poezji uczniowie z Koła Miłośników Książki-Amelia Andrychowska, Paulina Krupa, Eryk Wojtkowski i Stanisław Śmiechowski czytali dziś wiersze Marka Lechowicza. Zostali zaproszeni przez Panią Elżbietę Chamryk do Biblioteki Publicznej-Filia Nr 6 w Łomży. Opiekun: Dorota Przestrzelska

     • Kobiecy Wieczorek Poetycki w I LO

     • 8 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się Wieczorek Poetycki, zorganizowany przez Magdalenę Głębocką z 3b oraz Otylię Boroń z 2c. W występach wokalnych oraz recytatorskich nasi uczniowie ukazali różne oblicza kobiecości. Występujący w poezji oraz muzyce podkreślili, że kobiecość jest cudownym darem.

      Wieczorki poetyckie na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń w naszej szkole i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z niecierpliwością czekamy na kolejny.

       

      Za zdjęcia dziękujemy Magdalenie Głebockiej oraz Michałowi Zaborszczykowi.

     • Rekrutacja na rok szkolny 2023-2024

     • W zakładce REKRUTACJA (z prawej strony) znajdują się już aktualne informacje dotyczące oferty szkoły na rok szkolny 2023-2024. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. 

      REKRUTACJA

       

      Nabór DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH  prowadzony jest elektronicznie od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00

       

      Nabór DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH KLAS prowadzony jest elektronicznie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.