• M I S J A   S Z K O Ł Y

     M i s j ą   naszej szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia, na wszystkich etapach nauki (gimnazjum i liceum), w celu przygotowania absolwenta  do pełnego życia „ w procesie stawania się człowiekiem”.

     W I Z J A   A B S O L W E N T A   SZKOŁY

    A b s o l w e n t   naszej szkoły to:

     człowiek

    o wysokim poczuciu godności,

    prawy, dokonujący świadomie wartościowych moralnie wyborów,

    szanujący siebie i innych,

    wrażliwy na piękno, reagujący na krzywdę,

    otwarty na świat

    obywatel 

    znający narodową przeszłość, zakorzeniony w tradycji, światły, zdolny podjąć dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów, znający normy zachowań i zasady życia w społeczeństwie, odnajdujący radość w twórczym działaniu, dbający o zdrowie jako warunek własnej aktywności i niezależności

    SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROWADZĄCE DO SPEŁNIENIA MISJI

    • przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności,
    • rozwijanie ciekawości badawczej i aktywności własnej ucznia,
    • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
    • kształcenie zainteresowań i zachęcanie do podejmowania nowych zadań,
    • stwarzanie możliwości konfrontowania własnych poglądów i dokonań z osiągnięciami i zdaniem innych
    • kształtowanie umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości,
    • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej,europejskiej i wspólnoty ogólnoludzkiej,
    • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie obywatelskim,
    • przygotowanie do udziału w kulturze,
    • budzenie twórczej aktywności i autoekspresji,
    • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
    • budowanie kultury fizycznej uczniów,
    • wyrabianie świadomego stosunku do powinności i celu życia, odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.