• Klub Turystyki Górskiej BESKID

   •  

    37 LAT  KLUBU TURYSTYKI GÓRSKIEJ

    „BESKID”

     

    Klub Turystyki Górskiej „Beskid” po­wstał w 1984 r. przy I Liceum Ogólno­kształcą­cym im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Założy­cielami klubu byli nauczyciele tej szkoły – prof. Piotr Łowicki i prof. Marek Ciecierski. Celem klubu jest propagowanie kwalifikowanej tury­styki górskiej wśród uczniów ILO ( wcześniej również Publicznego Gimnazjum nr 6 ). Oto garść refleksji i spostrzeżeń dotyczących działalności Klubu autorstwa prof. Piotra Ło­wickiego.

     

     

    Turystyka górska a wychowanie młodzieży

     

                Od początku mojej pracy w I LO, tj. od 1983 r., zorganizowałem, wspólnie z innymi nauczycielami, absolwentami szkoły i młodzieżą, ponad 135 górskich rajdów i obozów wę­drownych ( z tego wiele w górach poza granicami kraju). Turystykę górską traktuję nie tylko jako realizację wła­snej pasji, ale również jako niezwykle ważne narzędzie pracy wychowaw­czej z uczniami. Forma turystyki, którą uprawiamy, z powodu dużych wymagań co do kondy­cji fizycznej, sprzętu, często spartańskich warunków noclegów, nie każdemu odpo­wiada, ale myślę, że daje najwięcej satysfakcji jej uczestnikom i przynosi duże efekty wy­chowawcze. Chodząc po górach, trzymamy się pewnych zasad:

    • niezależnie od warunków pogodowych jak najwięcej chodzimy, jak najmniej jeździmy,
    • nocujemy jak najbliżej gór, a jak najdalej od kombinatów turystycznych typu Zakopane; śpimy głównie w jak najwyżej położonych schroniskach, latem w namiotach,
    • uczestnicy w małych grupach sami dbają o swoje wyżywienie,
    • wybieramy szlaki najbardziej atrakcyjne turystycznie, prowadzące przez najwyższe szczyty pasm górskich ( mamy za sobą wejścia na Gerlach, Rysy, Łomnicę, a rekord wy­sokości naszych wypraw to Musała 2925 m n.p.m. w Rile w Bułgarii ),
    • dbamy o własne bezpieczeństwo, m.in. poprzez: odpowiedni ekwipunek ( ubrania, ter­mosy, apteczki ); na najtrudniejsze wejścia zapraszamy zaprzyjaźnionych przewodników tatrzańskich,
    • przed każdą wyprawą, w jej trakcie i po wędrówce, kadra i uczestnicy starają się jak najwię­cej dowiedzieć o historii, ludziach i geografii odwiedzanych regionów.

     

    Turystyka jako szkoła charakteru

     

               W czasie wypraw często spotykamy długie podejścia, trudne warunki atmosferyczne czy inne przeciwności losu. Walka z nimi to doskonała szkoła charakteru. Uczy przełamywa­nia własnej słabości fizycznej i psychicznej. Postawy uczniów w czasie kolejnych wędrówek ewoluują od unikania wysiłku fizycznego do znalezienia jego sensu, jego akceptacji, aż do szukania nowych wyzwań i sportowego podejścia do kolejnych prób. Turystyka grupowa, chociażby przez to, że tempo wędrówki dostosowujemy do najsłabszych, uczy współdziała­nia w zespole, odpo­wiedzialności za grupę i wymaga pomocy słabszym.  W górach spoty­kamy ciekawych, życzliwych, pełnych miłości do gór ludzi. Obcowanie z nimi nie pozostaje bez wpływu na młodzież. Uczniowie wracają do szkoły wzmocnieni fizycznie i psychicznie. Jedna z uczestniczek, po powrocie z rajdu, w relacji napisała: „Po tej wyprawie niestraszne mi stresy szkolne, kla­sówki, zaliczenia, jestem twarda jak skała.”

     

    Turystyka jako kształtowanie modelu wypoczynku

     

               Górska turystyka piesza przyzwyczaja do aktywnego, zbiorowego trybu życia. Wyra­bia nawyki i potrzebę ruchu na długie lata. Większość absolwentów – byłych członków Klu- bu, dalej jeździ w góry: najpierw w czasie studiów, a później ze swoimi rodzinami. Kilku zdobyło uprawnienia przewodnickie lub taternickie i zajmuje się organizowaniem wypraw studenckich lub w gronie pracowników swojej firmy.

     

    Turystyka jako szkoła życia praktycznego

     

               Uczestnicy wyjazdów klubowych są podzieleni na grupy 3 – 6 osobowe, samo­wystar­czalne pod względem sprzętu i wyżywienia. Wymaga to od uczniów: starannego przygoto­wania do wędrówki, spakowania rzeczy osobistych i grupowych ( np. palnik, namiot, naczy­nia ), planowania swoich wydatków, przygotowania posiłków dla grupy, latem - spraw­nego rozbijania i zwijania obozowiska. Wszystkie te praktyczne umiejętności są przydatne w co­dziennym, dorosłym życiu, a czasami tak prozaiczna czynność jak robienie kanapek spra­wia na początku trudność. Doświadczenia zdobyte w turystyce górskiej owocują później cho­ciażby w trakcie planowania i organizacji wyjazdów studenckich, rodzinnych itp.

     

     

    Turystyka jako szkoła wrażliwości artystycznej

     

               Na wyjazdach, jako opiekunowie, staramy się pokazać uczniom piękno przyrody gór­skiej i uczymy ich wyrażania tego nie tylko słownie, ale też śpiewem, muzyką, relacją repor­terską, poezją, malowaniem lub fotografią. Po każdej wyprawie w gablotach klubowych na szkolnym korytarzu i w Internecie umieszczane są najciekawsze relacje i zdjęcia. Przed raj­dami przygotowujemy okolicznościowe znaczki. Na każdym rajdzie jest przynajmniej jedna gitara i kilka wieczorów muzycznych. Przed niektórymi wyjazdami są wydawane śpiewniki rajdowe. Jeden z absol­wentów, który zaczynał od fotografowania gór, później studiował fotogra­fię na ASP.

     

    Turystyka jako motywacja do poszerzania wiedzy

     

               W sposób naturalny, poprzez obserwacje, analizy map i przewodników, zwiedzanie muzeów, zabytkowych budowli, rozmowy z mieszkańcami, uczniowie po­znają geografię, historię, ekologię, biologię przemierzanych terenów. Dla przykładu: czy może być lepsze miejsce i okazja na lekcję o losach Łemków po II wojnie światowej niż wtedy, gdy podczas wędrówki przez Beskid Niski, trafiamy na zarośnięty, opuszczony cmentarz z dobrze zacho­wanymi na­grobkami?

    Staramy się dodatkowo motywować uczniów do poszerzania wiedzy na temat regionu, przez który przechodzimy. Zlecamy pojedynczym osobom przygotowanie krótkich referatów, opowieści, które prezentują w terenie. Czasami na koniec obozu organizujemy konkursy krajoznawcze z nagrodami, sprawdzające wiedzę uczestników o geografii, historii i kulturze przebytego pasma górskiego.

     

    Turystyka jako droga poznania uczniów

     

                W czasie wspólnych wypraw, wielogodzinnej wędrówki czy wieczornych ognisk, mamy dużo czasu na rozmowę z uczniami o szkole, o życiu, o planach na przyszłość. Pozna­jemy ich sposób myślenia, reakcji na przeciwności losu i zachowanie w grupie. Te cenne do­świadczenia wykorzystuję w pracy wychowawczej w szkole, a również na lekcjach matema­tyki. Pozwala mi to docierać do uczniów w sposób bardziej zindywidualizowany i lepiej or­ganizować pracę całej klasy.

     

     

    Turystyka jako forma więzi ze szkołą

     

                Co roku w wyjazdach klubowych biorą udział absolwenci. Na większych imprezach pełnią rolę wymagających opiekunów i przewodników. Często przed swoimi pry­watnymi wyjazdami odwiedzają szkołę: pożyczają przewodniki i mapy, konsultują przebieg planowa­nej trasy. Nawet pracując już zawodowo, wpadają na trasę rajdu czy obozu na 2 – 3 dni, aby dowiedzieć się, co nowego w szkole i w Klubie, aby powspominać stare wyprawy. Między innymi dzięki dawnym wyjazdom mile wspominają szkołę i darzą ją sympatią.

     

     

    IMPREZY KLUBU TURYSTYKI GÓRSKIEJ „BESKID”

    zorganizowane w latach 1984-2020

     

    1. I Wiosenny Rajd Górski, Pieniny, 8 – 13 maja 1984 r.

     

    2. Rajd Kurpiowski, Ostrołęka – Czarna – Nowogród, 25-31 maja 1984 r.

     

    3. Obóz wędrowny – Beskid Wyspowy, Gorce, Tatry - Nowy Sącz – Mszana Górna – Obi­dowa – Zakopane, 1 – 16 lipca 1984 r.

     

    4. Rajd do Goniądza, Bronowo – Wizna – Białystok – Goniądz, 3 – 7 października 1984 r.

     

    5. II Wiosenny Rajd Górski, Piwniczna – Przehyba – Szczawnica, 14 – 19 maja 1985 r.

     

    6. Obóz wędrowny – Beskid Sądecki i Wyspowy, Gorce, Tatry - Stróże – Sromowce Niżne – Poronin, 5 – 20 sierpnia 1985 r.

     

    7. Obóz narciarski, Poręba Górna – Gorce, 5 – 14 lutego 1986 r.

     

    8. III Wiosenny Rajd Górski, Krościenko – Czorsztyn – Niedzica, 13 – 18 maja 1986 r.

     

    9. Obóz wędrowny – Bieszczady Ustrzyki Dolne – Kalnica – Wetlina – Cisna, 30 lipca–14 sierpnia 1986 r.

     

    10. I Jesienny Rajd Górski, Nowy Targ – Turbacz – Krościenko, 1–6 października 1986 r. ( 25 osób ).

     

     

     

    11. Obóz narciarski, Pieniny, 6 – 15 lutego 1987 r.

     

    12. Rajd dla Spółdzielni Uczniowskiej, Pieniny, 7 – 13 maja 1987 r. ( 28 osób ).

     

    13. IV Wiosenny Rajd Górski, Babia Góra, 19 – 24 maja 1987 r.

     

    14. Namiotówka, Gorce, 26 czerwca – 2 lipca 1987 r. ( 27 osób ).

     

    15. Obóz wędrowny w Czechosłowacji, Mała i Wielka Fatra, 8 – 22 sierpnia 1987 r.

     

    16. II Jesienny Rajd Górski, Beskid Wysoki, 30 września – 5 października 1987 r.

     

    17. Rajd Nocny „Złote Liście”, Nowogród, 9 – 10 października 1987 r.

     

    18. Obóz narciarski, Pieniny, Gorce, 7 – 16 lutego 1988 r.

     

    19. V Wiosenny Rajd Górski, Pieniny, Beskid Sądecki, 13 – 18 maja 1988 r.

     

    20. Namiotówkę, Gorce, Beskid Wyspowy, Tatry, 22 czerwca – 2 lipca 1988 r.

     

    21. Obóz wędrowny w Bułgarii, Riła, 25 lipca – 12 sierpnia 1988 r. ( wejście na najwyższy szczyt w historii wypraw Klubu – Musałę ( 2925 m n.p.m. ).)

     

    22. III Jesienny Rajd Górski, Tatry Wysokie, 3 – 9 października 1988 r.

     

    23. Obóz narciarski, Beskid Żywiecki ( Pilsko ), 8 – 12 marca 1989 r.

     

    24. VI Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 5 – 11 maja 1989 r. ( 40 osób ).

     

    25. I Etap Przejścia Łuku Karpat Polskich Głównym Szlakiem Beskidzkim, Ustroń - Jorda­nów, 22 czerwca – 2 lipca 1989 r.

     

    26. II Etap Przejścia Łuku Karpat Polskich Głównym Szlakiem Beskidzkim, Jordanów – Kry­nica, 3 – 11 lipca 1989 r.

     

    27. III Etap Przejścia Łuku Karpat Polskich Głównym Szlakiem Beskidzkim, Krynica – Ko­mańcza 11 – 23 lipca 1989 r.

     

    28. IV Etap Przejścia Łuku Karpat Polskich Głównym Szlakiem Beskidzkim Komańcza – Ustrzyki Górne, 23 lipca – 1 sierpnia 1989 r.

     

    29. IV Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie, 2 – 8 października 1989 r.

     

    30. Obóz narciarski, Pieniny, 4 – 13 lutego 1990 r.

     

    31. VII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 11 – 16 maja 1990 r.

     

    32. Namiotówkę, Gorce – Zakopane, 20 – 29 czerwca 1990 r.

     

    33. Obóz wędrowny w Czechosłowacji, Tatry Zachodnie i Wysokie, 5 – 19 sierpnia 1990 r.

         ( 12 sierpnia na szczycie Gerlacha - 2655 m n.p.m. - stanęło 20 osób ).

     

     

     

    34. V Jesienny Rajd Górski, Tatry Polskie, 5 – 11 października 1990 r.

     

    35. Obóz narciarski, Zakopane, 25 stycznia – 8 lutego 1991 r. ( 28 osób ).

     

    36. VIII Wiosenny Rajd Górski, Bieszczady, 10 – 16 maja 1991 r.

     

    37. Namiotówkę, Beskid Sądecki, 22 czerwca – 1 lipca 1991 r.

     

    38. Namiotówka na Słowacji, Słowacki Raj, Tatry Wysokie, 1 – 16 sierpnia 1991 r.                                                                                      

     

    39. Obóz integracyjny klasy IG, Pieniny, 24 – 30 sierpnia 1991 r. ( 26 osób ).

     

    40. VI Jesienny Rajd Górski, Tatry Słowackie, 3 – 9 października 1991 r.

     

    41. Obóz narciarski, Zakopane, 28 stycznia – 7 lutego 1992 r.

     

    42. IX Wiosenny Rajd Górski, Słowacki Raj, 8 – 11 maja 1992 r.

     

    43. Namiotówka na Słowacji, Tatry Słowackie, 30 lipca – 9 sierpnia 1992 r.

     

    44. Namiotówka na Słowacji dla klasy IIG, Słowacki Raj, Tatry Słowackie, 15-25  sierpnia 1992 r.

     

    45. VII Jesienny Rajd Górski, Tatry Polskie i Słowackie, 30 września – 5 października 1992 r.

     

    46. X Wiosenny Rajd Górski, Gorce, 29 kwietnia – 5 maja 1993 r.

     

    47. Namiotówkę, Beskid Niski, 20 – 30 lipca 1993 r.

     

    48. X Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie, 4 – 10 października 1993 r. ( przez pomyłkę rajdowi jesiennemu nadano numer rajdu wiosennego, korekty nie doko­nano ).

     

    49. XI Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 28 kwietnia – 4 maja 1994 r. ( 21 osób ).

     

    50. Namiotówka na Słowacji, Mała Fatra, Tatry Wysokie, 25 lipca – 5 sierpnia 1994 r.

     

    51. XI Jesienny Rajd Górski, Pieniny, 10 – 16 października 1994 r.

     

    52. XII Wiosenny Rajd Górski, Bieszczady, 11 – 17 maja 1995 r.

     

    53. Namiotówka, Beskid Niski, 19 – 29 lipca 1995 r.

     

    54. XII Jesienny Rajd Górski, Tatry Polskie i Słowackie, 29 września – 4 października 1995 r.

     

    55. XIII Wiosenny Rajd Górski, Gorce, 30 kwiecień – 5 maj 1996 r.

     

    56. Namiotówka na Słowacji, Słowacki Raj, Tatry Niskie i Wysokie, 22 – 31 lipca 1996 r.

     

    57. Namiotówka na Słowacji, Słowacki Raj, Tatry Niskie i Wysokie, 31 lipca – 10 sierpnia 1996 r. ( dla kl. I G ).

     

     

     

    58. XIII Jesienny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 1 – 6 października 1996 r.

     

    59. XIV Wiosenny Rajd Górski, Beskid Sądecki, 9 – 14 maja 1997 r.

     

    60. Namiotówka na Słowacji, Wielka Fatra, Tatry Wysokie, 28 lipca – 7 sierpnia 1997 r.

     

    61. XIV Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie, 10 – 15 października 1997 r.

     

    62. XV Wiosenny Rajd Górski, Bieszczady, 12 – 17 maja 1998 r.

     

    63. Namiotówka na Słowacji, Wielka Fatra, Tatry Zachodnie, 23 lipca – 2 sierpnia 1998 r.

    64. XV Jesienny Rajd Górski, ( 3 trasy, 60 osób ) Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny, 1 – 6 paź­dziernika 1998 r.

     

    65. XVI Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 20 – 25 maja 1999 r.

     

    66. XVI Jesienny Rajd Górski, Beskid Wysoki, 6 – 11 października 1999 r. ( 29 osób ).

     

    67. XVII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Sądecki, 6 – 10 maja 2000 r. ( 28 osób ).

     

    68. Namiotówka na Słowacji, Słowacki Raj, Wielka Fatra, Tatry Wysokie, 3 – 14 sierpnia 2000 r.

     

    69. XVII Jesienny Rajd Górski, Tatry Polskie i Słowackie, 11 – 16 października 2000 r. ( 28 osób ).

     

    70. XVIII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 11 – 15 maja 2001 r.

     

    71. Namiotówka na Słowacji, Mała Fatra, Tatry Niskie i Wysokie, 8 – 17 sierpnia 2001 r.

     

    72. XVIII Jesienny Rajd Górski, Bieszczady, 10 – 15 października 2001 r.

     

    73. XIX Wiosenny Rajd Górski, Beskid Śląski i Żywiecki, 9 – 14 maja 2002 r.

     

    74. Namiotówka na Słowacji, Słowacki Raj, Tatry Zachodnie, 7 - 17 sierpnia 2002 r.

     

    75. XIX Jesienny Rajd Górski, Pieniny, Beskid Sądecki, 10 - 15 października 2002 r.

     

    76. XX Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 9 - 14 maja 2003 r. ( 35 osób ).

     

    77. Namiotówka na Słowacji, Wielka Fatra, Tatry Wysokie, 4 - 14 sierpnia 2003 r.             

     

    78. XX Jubileuszowy Jesienny Rajd Górski, Pieniny, Beskid Sądecki, Gorce, 25 - 29 września 2003 r. ( 60 osób ).

     

     

     

    79. XXI Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 13 - 18 maja 2004 r. ( 35 osób ).

     

    80. Namiotówka na Ukrainie ( wyprawa kadry i absolwentów ), Czarnohora, 26 lipca - 6 sierpnia 2004 r., ( 10 osób ).

     

    81. XXI Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie, 5 - 10 października 2004 r.  ( 30 osób ).

     

    82. XXII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Niski, 6 - 11 maja 2005 r. ( 30 osób ).

     

    83. Obóz wędrowny po Słowacji, Słowacki Raj, Wielka Fatra, Tatry Wysokie, 25 lipca – 4 sierpnia 2005 r. ( 18 osób ).

     

    84. Wyprawa Kadry Klubu, Bułgaria ( Riła, Pirin ), 6 - 16 sierpnia 2005 r. ( 7 osób ).

     

    85. XXII Jesienny Rajd Górski, Tatry Wysokie, 5 - 9 października 2005 r. ( 31 osób ).

     

    86. XXIII Wiosenny Rajd Górski, Pieniny, Beskid Sądecki, 2 - 9 maja 2006 r. ( 30 osób ).    

    87. Obóz wędrowny po Słowacji, Mała i Wielka Fatra, Niskie Tatry, 27 czerwca – 6 lipca 2006 r. ( 15 osób ) .

     

    88. Wyprawa Kadry Klubu, Hiszpania ( Pireneje ), 3 - 13 sierpnia 2006 r. ( 7 osób ).

     

    89. XXIII Jesienny Rajd Górski, Babia Góra, 27 września – 2 października 2006 r. (30 osób).

     

    90. XXIV Wiosenny Rajd Górski, Beskid Śląski i Żywiecki, 11-16 maja 2007 r. ( 32 osoby ).

     

    91. Obóz wędrowny po Słowacji, 25 lipca – 4 sierpnia 2007 r. ( 22 osoby ).

     

    92. Wyprawa Kadry Klubu, Bułgaria ( Riła, Piryn, Rodopy ), 6 - 16 sierpnia 2007 r. (9 osób).     

    93. XXIV Jesienny Rajd Górski, Bieszczady, 5 - 10 października 2007 r. ( 32 osoby ).

     

    94. XXV Jubileuszowy Wiosenny Rajd Górski, Gorce, 13 - 18 maja 2008 r. ( 30 osób ).

     

    95. Obóz wędrowny po Słowacji, Słowacki Kras, Niskie Tatry, 15-24 lipca  2008r. ( 15 osób).

     

    96. Wyprawa Kadry Klubu, Bieszczady Ukraińskie, 6 - 16 sierpnia 2008 r. ( 4 osoby ).    

     

    97. XXV Jubileuszowy Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie, 2-7 października 2008 r. ( 25 osób ).

    98. XXVI Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 12 - 17 maja 2009 r.

     

     

     

    99. Obóz wędrowny po Słowacji, Mała Fatra, Wielka Fatra, Tatry Zachodnie, 17 – 26 lipca 2009 r. ( 12 osób ).

     

    100. Wyprawa Kadry Klubu, Rumunia ( góry Suchard i Alpy Rodniańskie ), 1 – 11 sierpnia 2009 r. ( 5 osób ).

     

    101. XXVI Jesienny Rajd Górski, Pieniny, Beskid Sądecki ( Sromowce, Bereśnik, Przehyba ),

     29 września – 4 października 2009 r.    

     

    102. XXVII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Niski, Bieszczady ( Jaśliska, Komańcza, Jawo­rzec), 4 – 9 maja 2010 r.

     

    103. Obóz wędrowny po Słowacji, Tatry Niskie, Wielka Fatra, 24 lipca – 1 sierpnia 2010 r.

     ( 15 osób ).

     

    104. Wyprawa Kadry Klubu, Ukraina ( Świdowiec i Gorgany ), 4-14 sierpnia 2010 r.

     

    105. XXVII Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie,  5 - 10 października 2010 r.

     

    106. XXVIII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Sądecki 3 - 8 maja 2011 r.

     

    107. Wyprawa Kadry Klubu, Bułgaria ( Riła i Pirin ), 1 – 11 lipca 2011 r.

     

    108. Obóz wędrowny po Słowacji, Słowacki Raj, Tatry Niskie, 22 – 29 lipca 2011 r.

     

    109. XXVIII Jesienny Rajd Górski, Tatry Wysokie i Tatry Bielskie, 4 - 9 października 2011 r.

     

    110. XXIX Wiosenny Rajd Górski, Beskid Śląski i Żywiecki ( Stożek, Przysłop, Rysianka ),

     8 - 13 maja 2012 r. ( 5 osób z ILO w Ostrołęce ).

    111. Obóz wędrowny po Słowacji, Mała Fatra, Wielka Fatra, Tatry Zachodnie, 15 – 24 lipca 2012 r. ( 12 osób ).

     

    112. Wyprawa Kadry Klubu, Ukraina ( Czarnohora, Świdowiec ), sierpień 2012 r. (10 osób).

     

    113. XXIX Jesienny Rajd Górski,  Babia Góra 2 - 7 października 2012 r. ( 30 osób ).

     

    114. XXX Jubileuszowy Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 7 - 12 maja 2013 r. ( 29 osób ).

     

    115. Obóz wędrowny po Słowacji, Martinskie Hole, Wielka Fatra, Wielki Chocz, 23 - 31 lipca 2013 r.,( 12 osób ).

     

    116. Wyprawa Kadry Klubu, Ukraina ( Gorgany ), sierpień 2013 r.

     

     

     

    117. XXX Jubileuszowy Jesienny Rajd Górski, Bieszczady, 1 – 6 października 2013 r. ( 29 osób ).

    118. XXXI Wiosenny Rajd Górski, Pieniny i Gorce, 7 – 12 maja 2014 r. ( 33 osoby ).

     

    119. Wyprawa Kadry Klubu, Gruzja ( Kaukaz ), sierpień 2014 r. ( 7 osób ).

     

    120. XXXI Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie, 7 – 12 października 2014 r. ( 31 osób ).

     

    121. XXXII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki i Śląski, 5 – 10 maja 2015 r. ( 33 osoby )

     

    122. Wyprawa Kadry Klubu, Bułgaria ( Riła, Pirin ), sierpień 2015 r. ( 6 osób ).

     

    123. XXXII Jesienny Rajd Górski, Pieniny i Beskid Sądecki, 14 –19 października 2015 r. ( 33 osoby ).

     

    123. XXXIII Wiosenny Rajd Górski, Beskid Żywiecki, 10 – 15 maja 2016 r, ( 33 osoby ).

     

    124. Wyprawa kadry Klubu, Rumunia, Godeanu i Retezat, sierpień 2016 ( 4 osoby ).

     

    125. XXXIII Jesienny Rajd Górski, Bieszczady, 4 – 9 października 2016 r. ( 33 osoby ).

     

    126. XXXIV Wiosenny Rajd Górski, Beskid Wyspowy,Gorce, 9 – 14 maja 2017 r. ( 33 osoby)

     

    127. Obóz wędrowny po Słowacji, Tatry Niskie, Tatry Zachodnie, 25 lipca – 1 sierpnia 2017 r., ( 17 osób ).

     

    128. Wyprawa Kadry Klubu, Rumunia ( Fagarasze ) sierpień 2017 r. ( 2 osoby ).

     

    129. XXXIV Jesienny Rajd Górski, Beskid Sądecki i Pieniny, 3 – 8 października 2017 r., ( 33 osoby ).

     

    130. XXXV Wiosenny Rajd Górski, Beskid Śląski, 8 – 13 maja 2018 r., ( 33 osoby ).

     

    131. Obóz wędrowny po Słowacji, Słowacki Raj, Tatry Niskie, lipiec 2018 r., ( 15 osób ).

     

    132. Wyprawa Kadry Klubu, Rumunia, Piatra Craiului, sierpień 2018 r., ( 4 osoby ).

     

    133. XXXV Jesienny Rajd Górski, Babia Góra, 9 – 14 października 2018 r., ( 33 osoby ).

     

    134. XXXVI Wiosenny Rajd Górski, Beskid Sądecki, 5 – 10 maja 2019 r., ( 33 osoby ).

     

    135. Wyprawa Kadry Klubu, Czarnogóra, Durmitor, sierpień 2019 r. ( 2 osoby ).

     

    136. XXXVI Jesienny Rajd Górski, Tatry Zachodnie i Tatry Bielskie, październik 2019 r. ( 33 osoby ).

     

    137. Wyprawa Kadry Klubu, Rumunia ( Alpy Rodniańskie, Karpaty Marmaroskie ), sierpień 2020 r., ( 5 osób ).

     

     

    REKORDY KLUBOWE:

     

    1. Najwyższy zdobyty szczyt górski: Musała ( 2925 m n.p.m. ) – góry Riła w Bułgarii.

     

    1. Najdłuższa zorganizowana impreza to Przejście Łuku Karpat Polskich Głównym Szla­kiem Beskidzkim z Ustronia do Wołosatego latem 1989 roku: 504 km, 40 dni, 7 na­uczycieli, 50 uczestników ( 10 osób przeszło całą trasę ).

     

    1. Największa liczba uczestników na pojedynczym rajdzie: 60 osób na XV Jesiennym Raj­dzie Górskim w 1998 r. oraz na XX Jesiennym Rajdzie Górskim w 2003 r. w Gor­cach, Pieninach i Beskidzie Są­deckim.

     

    1. Najwyższy szczyt zdobyty w Tatrach: Gerlach ( 2655 m n.p.m.) - 20 osób, 12.08.1990 r.

     

    1.    Największa liczba studentów - absolwentów uczestniczących dodatkowo w wyprawie klubowej: 15 osób na namiotówce w Beskidzie Niskim, 19 - 29 lipca 1995 r.

     

    1. Najwyższy szczyt zdobyty w Polsce: Rysy ( 2499 m n.p.m.) –    wielokrotnie ( ostatni raz w sierpniu 2000 r.)

     

    1. Najwyższy szczyt zdobyty w Polsce poza Tatrami: Babia Góra ( 1725 m n.p.m. ) wielo­krotnie ( ostatni raz we wrześniu 2018 r.)

     

     

    WYBRANE REKORDY NA WYPRAWACH KADRY:

     

    • Mount Charleston ( NevadaU.S.A. ) – 3615 m n.p.m.
    • Atsunta ( Kaukaz – Gruzja ) – 3550 m n.p.m.
    • Monte Perdido ( Pireneje – Hiszpania ) – 3355 m n.p.m.
    • Musała ( Riła – Bułgaria ) – 2925 m n.p.m.
    • Wichren ( Pirin – Bułgaria ) – 2914 m n.p.m.
    • Moldoweanu ( Fagarasze – Rumunia ) – 2544 m n.p.m.
    • Bobotov Kuk ( Durmitor – Czarnogóra ) – 2523 m n.p.m.
    • Peleaga ( Retezat – Rumunia ) – 2509 m n.p.m.
    • Galdhopiggen ( Jotunheimen – Norwegia ) – 2469 m n.p.m.
    • Pietrosul ( Alpy Rodniańskie ) – 2303 m n.p.m.
    • Ineul ( Alpy Rodniańskie ) – 2279 m n.p.m.
    • Howerla ( Czarnohora - Ukraina) – 2061 m n.p.m.

     

                                                                                           W imieniu Kadry Klubu „Beskid”:

                                                                                                          Piotr Łowicki