• ZARZĄD RADY RODZICÓW

   • Przewodnicząca: 

    Dorota Baranowska   

    Wiceprzewodniczący:

    Maciej Horoszewski        

    Skarbnik: 

    Edyta Majewska            

    Członek:

    Barbara Turek 

     

              

     

    • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

     Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do rodziców uczniów naszej szkoły oraz przyjaciół szkoły o wpłaty, by poprzez zgromadzone fundusze można było wspierać działalność edukacyjno – wychowawczą naszej szkoły, służącą całej jej społeczności.
     Środki finansowe wpłacane na Rade rodziców przeznaczane są m.in. na:

     • dofinansowywanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
     • wspieranie uczniów będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
     • transport uczniów na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, konferencje, warsztaty,
     • organizację wykładów i warsztatów np. szkoły matematycznej, spotkań ze studentami z AIESEC, wykładów prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni itp.,
     • finansowanie zajęć wyrównawczych oraz kółek rozwijających zainteresowania uczniów np. przygotowanie do konkursów i olimpiad,
     • finansowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do matury,
     • koncerty Filharmonii Narodowej,
     • zakup nagród dla uzdolnionych uczniów,
     • zakup książek do biblioteki,
     • prenumerata gazet i czasopism,
     •  pomocy dydaktycznych i sprzętu,
     • wyposażenie apteczki, która jest niezbędna podczas wyjazdów takich jak szkoły zimowe, obozy i rajdy,
     • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
     • serwisowanie i eksploatacja sprzętu komputerowego, multimedialnego, kserokopiarki i nagłośnienia w auli,
     • współfinansowanie innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych,
     • wydatki związane z promocją szkoły,
     • dofinansowanie wyjazdów na szkołę zimową, obóz w Mielnie – Unieściu itp.,
     • wsparcie działalności Teatru Maskarnia,
     • opłaty członkowskie w Towarzystwie szkół Twórczych i Towarzystwie Ziemi Łomżyńskiej,
     • oprawa imprez szkolnych.

      

     Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub wpłacając bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

     Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

     ul. Bernatowicza 4, 18-400  Łomża

     numer konta 89 1020 1332 0000 1202 0027 3102

     z dopiskiem  „Wpłata składki na Radę Rodziców ucznia z klasy……….”